ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató célja annak biztosítása, hogy a Társaság adatkezelő tevékenysége megfeleljen A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

A szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg, a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait és különösen a személyes adatok védelméhez való jogukat védi. Az adatkezelés megkezdését megelőzően egyértelmű és részletes tájékoztatást kell adni az érintettnek az adatai kezelése körében felmerülő minden tényről, különös tekintettel az adatkezelés céljára és jogalapjára, továbbá az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyére, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A Beauty Boutique Bt. (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. 1. em. 5.), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el közlemény tartalmát. Adatkezelő kifejezetten kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a mindenkori hatályos nemzeti és uniós jogszabályoknak, valamint uniós jogi aktusoknak. Az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján előírt jogszabályi kötelezettséget az alábbi kötelező tájékoztatóval teljesíti a Társaság.

A szabályzat 2021.01.01.-től hatályos.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

Az adatkezelő, az adatkezelő képviselőjének megnevezése, elérhetőségei Beauty Boutique Bt., székhely: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. 1. em. 5., adószám: 28997289-1-43, cégjegyzékszám: 01 06 796414.

(1)  Az adatkezelő a Társaság.

(2) A Társaság képviselője és elérhetőségei: 

Pápai Dániel, képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (a továbbiakban: Társaság) cím: 1148 Budapest, Wass Albert tér 10. 3. em. 3., telefonszám: 0670 220 6158, e-mail:csanyitamara@gmail.com

Fogalommeghatározások

GDPR: (General Data Protection Regulation) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – Általános adatvédelmi rendelet. A rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni és teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelés irányelvei

Titoktartás, adatvédelem

A Társaság köteles a szolgáltatásnyújtás során tudomására jutott, az Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni és kizárólag az arra jogosultaknak átadni.

Fontos adatkezelési információk:

A honlap használatához kapcsolódó sütik (cookie-k)

-A cookie-k/ sütik kisméretű adatfájlok, melyeket a böngészés során a webhely az oldalaira látogató Felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol. A cookie nem tartalmaz személyes információkat, és önmagában nem képes a felhasználó azonosítására, kizárólag a böngészésre használt eszköz felismerésére alkalmas. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó egyes műveleteit és beállításait, ezzel megkönnyíti a honlap használatát és statisztikai jellegű információkat gyűjt a látogatóinkról. Az Európai Bizottság irányelvei alapján, amennyiben azok az adott szolgáltatás használatához nem elengedhetetlenül szükségesek, cookie-kat csak a felhasználó kifejezett engedélyével lehet elhelyezni. A honlap használ a honlap bezárását követően megszűnő ideiglenes cookie-t, illetve állandó cookie-t, amely marad addig, amíg a felhasználó által nem kerül törlésre.

Egyes cookie-k a honlap hatékonyabb működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, míg vannak olyan típusú cookie-k, amelyek a felhasználói élmény javítását célozzák. A nélkülözhetetlen cookie-k lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát, ezek hiányában számos funkció nem elérhető. Ezen cookie-k esetében az adatkezelés kizárólag a böngészés ideje alatt történik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a cookie-k törlődnek. Az ilyen típusú cookie-k használata nem igényli a felhasználó hozzájárulását, arról a honlapon történő első látogatás alkalmával kell tájékoztatást adni akként, hogy a honlapon a tájékoztatás lényegének összefoglalása megtalálható, emellett egy linken keresztül érhető el a teljes tájékoztató.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k célja alapvetően a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, emellett a teljesítmény javítására szolgálnak. Az ilyen típusú cookie-k használatához szükséges az adatkezelést megelőzően a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével. A hozzájárulással együtt az ilyen típusú cookie-k használatáról is tájékoztatást kell adni akként, hogy a honlapon a tájékoztatás lényegének összefoglalása megtalálható, emellett egy linken keresztül érhető el a teljes tájékoztató.

A Társaság a cookie-k használatával összefüggésben kizárólag a felhasználó egyes műveleteire és beállításaira vonatkozó adatokat kezel, ennek során nem kerül sor a felhasználók személyes adatainak kezelésére. A felhasználó bármikor megtilthatja a honlap használata során ezen adatkezelést.  A Társaság nem kapcsolja össze a felhasználó egyéb adataival, és a felhasználó hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik személynek. A Társaság honlapja a használat során az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: felhasználó által használt IP cím, böngésző típusa, operációs rendszer jellemzői, böngészés időpontja, a honlapon végzett tevékenység.

Közösségi oldalak

A Beauty Boutique Bt. Facebook és Instagram oldalt tart fenn az érdeklődő látogatók számára szolgáltatásainak széleskörű ismertetése érdekében, továbbá videói, fotói megosztása céljából, ennek során adatgyűjtést nem végez. Az előbb említett platformokon történő hozzászólás nem minősül formális megkeresésnek. A Felhasználókra a Facebook és Instagram adatkezelési szabályzata irányadó. A szabályzatot sértő, vagy egyébként jogellenesnek minősülő hozzászólások esetére az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy törölje a hozzászólásokat.

Weblap: https://beautyboutique.hu

Kapcsolattartás: csanyitamara@gmail.com // info@beautyboutique.hu

Tel.:003620/9235757

 

Google Analytics Adatfeldolgozók

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

• Tájékoztatáshoz való jog

• Hozzáféréshez való jog

• Tiltakozáshoz való jog

• Az adatkezelés korlátozásához való jog

• Helyesbítés joga

• Törléshez való jog

• A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

• Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Jogorvoslati tájékoztatás

Adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtására lehetőség van közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://www.naih.hu, illetve az adatai védelme érdekében bírósághoz fordulhat.

 

A társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, amennyiben az irányadó jogszabályokban, illetve a társaság adataiban változás állna be.

 

Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltató adatok

• Cégnév: Beauty Boutique Betéti Társaság

• Cégjegyzékszám: 01 06 796414

• Adószám: 28997289-1-43

• Székhely 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. 1. em. 5.

• Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

• Szerződés nyelve: magyar

• Elektronikus kézbesítési címe: csanyitamara@gmail.com

• Bankszámlaszám: 11714006-25984776-00000000

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelezőnek fogadja el.

 

Alapvető rendelkezések:

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani jelen Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt köteles 15 nappal a weboldalon közzétenni.

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, rendelkezések értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadóak, így különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

Fogyasztó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Beauty Boutique Bt., mint Szolgáltató valamint ügyfele között a Szolgáltató által az Ügyfél részére nyújtott fizikai szépségápolási, közérzetet javító szolgáltatás tekintetében a felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása (a továbbiakban: egyedi szerződés) hiányában a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

A társaság kötelezettséget vállal, hogy valamennyi szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően, szakszerűen nyújtja a vendégeinek.

Szolgáltatás nyújtásának helye: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. 1. em. 5. (továbbiakban: Beauty Boutique szalon). Szolgáltató a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges figyelembevételével, valamint az elvárható körültekintéssel és elvárható gondossággal jár el.

A társaság az Ügyfél felróható magatartásra visszavezethető (pl: együttműködési kötelezettség megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal, kizárólag az olyan – szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott- kárért tartozik felelősséggel, amely közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával összefüggésbe hozható.

 

Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megismerés céljából megtekintheti.

 

Szerzői jogok

A beautyboutique.hu weboldal szerzői jogi műnek minősül, ennek következtében tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása hiányában. A beautyboutique.hu weboldalról kizárólag a weboldalra való hivatkozással lehetséges bármilyen anyag átvétele.

Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek:

Szolgáltató célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, az Ügyfél teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Tájékoztatjuk, hogy -amennyiben az ügyfélnek mégis valamilyen panasza merül fel a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban- fogyasztói panasszal élhet, fogyasztói kifogásait a fent jelzett elérhetőségeken terjesztheti elő. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

Amennyiben Ügyfél nem elégedett a panasz ügyintézés kimenetelével, lehetősége van a Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) vagy online vitarendezési platformhoz fordulni.

Panasszal fordulhat továbbá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20., telefonszám: 06-1-459-4800, Faxszám: 06-1-210-4677, E-mail: nfh@nfh.hu)

 

Békéltető testületi eljárás

Amennyiben fogyasztói panasza elutasításra kerül, úgy lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó közvetlenül a társasággal szemben megkísérelje a vita rendezését. A társaságot a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

• a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

• a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

• ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

• a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

• a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

• a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

• a testület döntésére irányuló indítványt,

• a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Vonatkozó jogszabályok

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről